Ik wil overlast melden

Het kan zijn dat u overlast van uw buren ervaart. Of dat er in uw buurt drugsoverlast is. Hier leest u wat u daaraan kunt doen.

Burenoverlast

Het is vervelend als u overlast ervaart van u buren. Overlast kan verschillende oorzaken hebben. Mensen verschillen nu eenmaal in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, hobby's en dagindeling. Ondanks dat u in eerste instantie begrip daarvoor heeft, kan het zijn dat die verschillen tot irritatie gaan leiden.

Ga eerst in gesprek met uw buren

Vaak zijn mensen zich er niet of onvoldoende van bewust dat ze overlast veroorzaken. Probeer altijd eerst met de overlastveroorzaker de problemen op te lossen. Vaak zijn de problemen eenvoudig aan te pakken door er met elkaar over te praten. Wacht daarmee niet te lang, want kleine irritaties kunnen groter worden als u er niet over praat. Ga juist niet praten op het moment dat u boos of geïrriteerd bent. Het kan zijn dat u dan dingen zegt waar u later spijt van heeft.

Mogelijk kan uw complexbeheerder, buurtbeheerder of uw wijkconsulent hierin een rol spelen.

Melden van overlast

Mochten uw eigen pogingen om het probleem op te lossen onvoldoende opleveren, dan kunt u uw overlastklachten schriftelijk aan ons melden. Dit kunt u doen door het invullen van het registratieformulier overlast. Voordat AlleeWonen uw overlastmelding in behandeling neemt, moet:

  1. er sprake zijn van aanhoudende overlast;
  2. u eerst de klacht zelf met de veroorzaker hebben besproken;
  3. u nagaan of andere bewoners de overlast ook ervaren, zodat er gezamenlijk een klacht bij ons kan worden ingediend.

In veel gevallen zal eerst uw complexbeheerder, buurtbeheerder of uw wijkconsulent nog een gesprek met u aangaan. We proberen door middel van gesprekken (hoor en wederhoor) en afspraken ervoor te zorgen dat de overlast stopt.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een onderdeel van de overlastprocedure van AlleeWonen en wordt als zodanig ingezet om de gesprekken met u en de veroorzaker te voeren.

U kunt ook zelf melding maken bij Buurtbemiddeling. Indien u in de gemeente Breda woont, kunt u dat via www.buurtbemiddelingbreda.nl doen. Indien u in Roosendaal woont, doet u de aanmelding via buurtbemiddeling@wijzijntraversegroep.nl

Uitgelicht

Ik heb een vraag