Fusie AlleeWonen en WEL

Waarom een fusie?

Woonstichting Etten-Leur (WEL) en AlleeWonen werken al langere tijd met elkaar samen. In 2016 is uitgesproken dat wij hier meer diepgang aan willen geven. Dus deden we onderzoek naar alle mogelijkheden. Samen kunnen we meer doen voor bewoners. En daarom kozen we voor fusie. Dit levert namelijk de grootste meerwaarde voor de organisatie én een fikse financiële besparing op. Deze besparing investeren we volledig in onze volkshuisvestelijke taak. De huurdersverenigingen hebben ingestemd met de fusie en de gemeenten hebben een positieve zienswijze afgegeven. In september 2017 is de minister akkoord gegaan met de fusie.

Wanneer?

Vanaf 1 januari 2018 fuseren WEL en AlleeWonen officieel op papier. Vanaf half april 2018 treden ze ook naar buiten als een organisatie. De nieuwe naam van de fusieorganisatie wordt Alwel.

Gemeenten en Huurdersbelangenorganisaties

Bij deze fusie zijn de drie gemeenten en huurdersverenigingen (Breda, Etten-Leur en Roosendaal) nauw betrokken. Met hen hebben we intensief contact over de voortgang en te maken keuzes. Want, met deze fusie willen we zoveel mogelijk volkshuisvestelijke meerwaarde realiseren. Samen zijn we een inspirerend traject aangegaan en we zijn blij met de resultaatgerichte aanpak.

Raad van Commissarissen

De Ondernemingsraden en huurdersverenigingen brachten een positief advies uit over de samenstelling van de RvC. De leden komen voort uit de bestaande RvC’s van WEL en AlleeWonen. Voorzitter van de nieuwe, achthoofdige RvC is de heer G.J. Lokerse. Per 1 juli treden 2 commissarissen af en hebben we een vacature voor een huurderscommissaris zodat medio 2018 de RvC uit 7 commissarissen bestaat. 
 
  • Gustav Breuer
  • Eric de Bruijn
  • Mario Damen
  • Miriam Dragstra
  • Annemiek Jetten
  • Giljam Lokerse (voorzitter)
  • Katinka Timmermans
  • Sybrant Walsma

Documenten

Hieronder vindt u een aantal documenten die meer informatie geven over de voorgenomen fusie. Dat zijn:

de brieven naar huurdersverenigingen en gemeenten met verzoek om instemming cq. zienswijze

de koers van de nieuwe fusiecorporatie. Dit is een document waarin de koers van de fusieorganisatie op hoofdlijnen wordt beschreven. 

de fusie-effectrapportage. Deze rapportage, die een door de Minister voorgeschreven inhoud bevat, beschrijft de volgende elementen:
de effecten van de voorgenomen fusie op de lokale binding
de prestaties op het terrein van de volkshuisvesting
de financiële draagkracht en de financiële continuïteit. 
 
 
 
 

Uitgelicht

Ik heb een vraag