Governance

AlleeWonen hecht belang aan een deugdelijk ondernemingsbestuur, waaronder begrepen het integer en transparant handelen van het bestuur, een goed toezicht op het bestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht. We onderschrijven de principes van de governance code en zijn ontvankelijk voor mogelijkheden tot verbetering.

Toch willen we aantekenen dat codes, systemen en toezichtsverslagen natuurlijk van grote waarde zijn, maar op zichzelf geen goede governance garanderen. Daarvoor zijn andere aspecten van tenminste even groot belang, zoals de kwaliteit van het team van de Raad van Commissarissen, een gezonde relatie met de bestuurder en de organisatie, zicht op maatschappelijke vraagstukken en dergelijke.

De aan de governance ten grondslag liggende documenten staan aan de rechterkant van deze pagina.

Bestuur

De bestuurder van AlleeWonen is mevrouw Tonny van de Ven - de Jong.  

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen vervult haar toezichthoudende rol constructief kritisch en stelt zich actief op de hoogte van volkshuisvestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Ze is klankbord en adviseur van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen bestaat conform de statuten maximaal uit zeven leden.