Vestiging Breda

Om in contact te komen en te blijven met onze bewoners, kent AlleeWonen in Breda diverse vormen van inspraak en participatie.

Overleg met de Centrale Huurdersvereniging AlleeWonen Breda (CHAB)

De CHAB is de overkoepelende huurdersbelangenvereniging voor alle huurders van AlleeWonen in Breda. De CHAB overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur van AlleeWonen over alle zaken die te maken hebben met de belangen van de huurder. Tussen de CHAB en de Raad van Bestuur is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de medezeggenschapsrechten van de CHAB geregeld.

Er is ook duidelijk vastgelegd wat de bevoegdheden van de huurdersvereniging zijn, zowel voor de CHAB op corporatieniveau als voor de bewonersorganisaties op complex- en/of buurtniveau. De CHAB overlegt met de Raad van Bestuur over onder andere het huurbeleid, het beleid voor de servicekosten, de woonruimtebemiddeling, onderhoud en renovatie en leefbaarheid. Daarnaast wordt overlegd over het strategische beleid van AlleeWonen.

Meer informatie over de CHAB vindt u op hun website: www.chab-breda.nl

Overleg met huurdersbelangencommissies (HBC)

Een HBC bestaat uit huurders van een bepaalde buurt of complex. Ze behartigen de belangen van de overige huurders en vormen een onmisbare schakel tussen de huurders en AlleeWonen. Iedere HBC moet minimaal uit 2 en maximaal uit 9 leden bestaan. Elke commissie kent een voorzitter die de vergaderingen leidt en tevens hoofdaanspreekpunt is, een secretaris die de verslagen maakt en een penningmeester die de kas beheert. De overige leden zijn algemene leden.

Een HBC vergadert regelmatig. Het verslag van de vergadering wordt naar ons verstuurd, omdat we graag willen weten welke punten aandacht verdienen. Minimaal één keer per jaar vindt er overleg plaats met alle HBC's. Tijdens dit overleg zijn de vaste contactpersonen van AlleeWonen aanwezig. Onderwerpen die tijdens zo'n vergadering besproken worden zijn onder andere het onderhoud van woningen, de servicekosten en de leefbaarheid in de wijk.

Een HBC werkt zelfstandig. We bieden faciliteiten waardoor dit mogelijk is, zoals een ruimte waarin vergaderingen gehouden kunnen worden. We stellen ook een budget beschikbaar. Ieder jaar dient een HBC haar begroting en eindafrekening in.

In de 'lees meer blokken' bij de wijken onder In de wijk vindt u de contactgegevens van de HBC's.

Bewonerscommissies

Diverse complexen hebben een bewonerscommissie. Een bewonerscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in een bepaald woningcomplex. Bewonerscommissies mogen meepraten over specifieke plannen voor hun wooncomplex. Bijvoorbeeld over renovatie of sloop van de woningen in dat complex of over het servicekostenpakket voor dat complex.

Alternatieve vormen van inspraak en participatie

Regelmatig organiseren we klantenpanels waarin bewoners kunnen aangeven wat ze bijvoorbeeld van onze nieuwbouwplannen vinden. Een klantenpanel wordt vaak begeleid door een extern gespecialiseerd bureau. Ook organiseren we regelmatig wijktafels, waarbij bewoners worden uitgenodigd om aan te schuiven en hun stem te laten horen.

Uitgelicht

Ik heb een vraag