Dislaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website en op e-mails verzonden door AlleeWonen.

Website

Aan de informatie verstrekt via deze website en het portaal Mijn AlleeWonen kunnen geen rechten worden ontleend. AlleeWonen kan niet garanderen dat de website en het portaal foutloos of ononderbroken functioneren. AlleeWonen staat niet in voor juiste en volledige informatie van de inhoud van deze site en het portaal en de daarop/daardoor verstrekte informatie. AlleeWonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door AlleeWonen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.

E-mails

Onze e-mails zijn voorzien van een disclaimer. In de disclaimer staan de rechten en plichten met betrekking tot onze mails beschreven.De informatie verzonden in onze e-mailberichten is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor geadresseerden. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te verwijderen en vernietigen.

Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van AlleeWonen.

AlleeWonen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

AlleeWonen is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlage. AlleeWonen kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door onjuist, onvolledig en/of niet tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

Op al onze overeenkomsten waarbij wij als koper of afnemer van diensten optreden zijn van toepassing onze algemene inkoopvoorwaarden die op 28 augustus 2013 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-West Nederland te Breda. Deze algemene voorwaarden kunt u inzien of downloaden via www.alleewonen.nl.

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag