Druk op woningvoorraad blijft groot

Persbericht namens de drie Bredase woningcorporaties

Jaarrapportage Klik voor Wonen 2016

Voor de groepen met de laagste inkomens is het beschikbare aanbod van woningen  net als in het eerste half jaar van 2016 ook in het tweede deel van 2016 afgenomen. Dit komt door het afnemend aantal verhuringen en het geringe aanbod nieuwbouw bij de Bredase woningcorporaties. Maar de betaalbaarheid verbeterde. Door de nieuwe wetgeving wordt bij alle inkomensgroepen veel strikter dan voorheen gelet op de passendheid van de huurprijs bij het inkomen. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2016 van Klik voor Wonen.

De jaarrapportage 2016 geeft inzicht in de effecten van één jaar passend toewijzen. Vanaf 1 januari 2016 is de wetgeving hierover van kracht wat betekent dat jaarlijks minimaal 95% van alle verhuringen aan de groep met de laagste inkomens (primaire doelgroep) moet bestaan uit woningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag. De rapportage laat zien wat voor effect deze regelgeving in Breda heeft op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen voor de verschillende inkomensgroepen. De rapportage belicht ook de effecten van de huisvesting van statushouders op de beschikbaarheid.

 

Betere betaalbaarheid, afnemende beschikbaarheid

In 2016 hebben de corporaties in Breda 98,4% van de woningen aan de groep met de laagste inkomens passend toegewezen. Daarmee voldoen ze ruimschoots aan de passendheidsnorm. Het beschikbare aanbod is in 2016 echter afgenomen. Dit is het gevolg van het afnemend aantal verhuringen (afname van 16%) en het geringe aanbod in de nieuwbouw. 

Het aantal verhuringen is afgenomen doordat woningenzoekenden binnen de primaire doelgroep niet meer in aanmerking komen voor woningen met een hogere huurprijs. De betaalbaarheid is echter wel verbeterd. Bij de secundaire doelgroep -de huishoudens met een inkomen net boven de huurtoeslaggrens- was de ontwikkeling precies andersom. Zij huurden veel meer woningen dan vorig jaar, maar waren daarbij vooral aangewezen op de woningen met een huurprijs boven de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag.

 

Inschrijftijd en zoektijd nemen toe

De gemiddelde inschrijftijd bij het afsluiten van een huurcontract was in 2016 4,0 jaar (2015: 3,8). Daarmee zet de licht stijgende lijn van de afgelopen jaren door. De zoektijd bedroeg in 2016 1,1 jaar (2015: 1,0). Gemiddeld stonden woningzoekenden dus 2,9 jaar passief ingeschreven, voordat ze actief werden. De zoektijd is de lengte van de periode waarin een woningzoekende actief op zoek is geweest naar een woning. En gaat niet in op het moment van inschrijving, maar als voor het eerst gereageerd wordt op het woningaanbod.

  

Minder keuze

Het aantal reagerende woningzoekenden nam in 2016 veel sterker af (-20%) dan het aantal woningen waarop kon worden gereageerd (-4%). Het lijkt erop dat passend toewijzen in Breda heeft geleid tot minder activiteit op de huurwoningmarkt omdat woningzoekenden minder keuzemogelijkheden hebben.

 

Huisvesting statushouders

Van alle in 2016 vrijgekomen huurwoningen is 13% verhuurd aan statushouders (2015: 8%). Van alle goedkope woningen werd in 2016 34% verhuurd aan statushouders, van alle betaalbare woningen 17%. Door de regelgeving van het passend toewijzen kunnen woningen met een huurprijs boven de aftoppingsgrenzen niet meer worden ingezet om statushouders te huisvesten. Dat leidt, in combinatie met het toegenomen aantal statushouders, onvermijdelijk tot een grote extra druk op de twee laagste huurprijsklassen.

 

Vooruitblik 2017: van aanpassen beleid naar nieuwbouw

Door het huurbeleid van AlleeWonen en WonenBreburg zijn er al vanaf 2016 meer woningen met lage huren. Laurentius, werkend aan financieel herstel, heeft die beleidsaanpassing per 1 januari 2017 kunnen doorvoeren. Daardoor biedt Laurentius in 2017 ten opzichte van voorgaande jaren veel meer woningen aan in het betaalbare segment. Tegelijkertijd lijkt de druk door de huisvesting van statushouders, die de afgelopen jaren een groot deel van de primaire doelgroep uitmaakten, wat af te nemen. Ook dat zou een gunstig effect kunnen hebben op de beschikbaarheid voor de huishoudens uit de laagste inkomensgroepen. 

De corporaties leveren met de genoemde aanpassingen van het huurbeleid een forse inspanning om voldoende woningen betaalbaar te houden. We blijven monitoren welke effecten het aangepaste huurbeleid heeft. Ondertussen zetten we de huurmatiging voort, verkopen we minder woningen, kopen we zelfs woningen aan en richten we ons de komende jaren op het bouwen van nieuwe betaalbare huurwoningen om de groei van de doelgroep op te vangen. In de Allonge op de Alliantie 2015-2018 worden hierover heldere afspraken gemaakt.

 

Uitgelicht

Ik heb een vraag